Профили и професии

 

Повече от четири десетилетия Природо-математическа гимназия "Васил Друмев" дава своя положителен принос в сложния научен процес за разгръщане на човешкия интелект и неговото пълноценно творческо реализиране, в процеса на личностното изграждане. С високата общообразователна подготовка на учениците, със създадените благоприятни условия за усвояване на природо-математическите науки гимназията се утвърди като водещо учебно заведение не само във Великотърновска област, но и в страната.

Профил "Математически"
 
Математиката е универсалният предмет, тя е универсалният измерител. Вече четири десетилетия паралелките с профил математика са фундаментът на гимназията. Профилите "Математика с английски език" и "Математика с немски език" са с теоретична и приложна насоченост. Обучението по математика в гимназията се води на високо научно ниво. За това говорят успехите на възпитаниците на училището на различни национални състезания и олимпиади, както и представянето им на държавния зрелостен изпит и кандидатстудентските изпити в най-престижните университети в страната и чужбина.
 

е с теоретична и приложна насоченост. Основните модули включени в обучението са: компютърни архитектури, операционни системи, теория на алгоритмите, програмиране, структури от данни, дискретна математика, системи за управление на бази от данни, обектно-ориентирано програмиране и други. Подготовката е насочена и към участие в олимпиади и състезания.

Реализацията на завършилите този профил може да бъде в областите на софтуерното инженерство, мрежовото програмиране компютърната графика и други.
 
 
е с теоретична и приложна насоченост. Основните дисциплини включени в обучението: анатомия, физиология и хигиена на човека, обща биология, биохимия, генетика, еволюция, екология и съвременни биотехнологии. Подготовката е насочена и към конкурсните изпити във висшите учебни заведения и участие в национални и международни състезания и олимпиади. 

Предпочитани специалности са: медицина, стоматология, фармация, ветеринарна медицина, биотехнологии, молекулярна биология, екология, биология и химия, зъботехника и други.
 

Професия "Приложен програмист"
 

е създадена по инициатива на IT бизнеса, който като най-бързо развиващ се бранш в страната има нужда от добре подготвени и квалифицирани кадри.

Специалност "Приложно програмиране" е с теоретична и приложна насоченост. Основните модули включени в обучението са: хардуерни и операционни системи, езици за програмиране, компютърни мрижи, технически средства за печат, графика и анимация, графичен дизайн.

Приложният програмист намира своята професионална реализация в софтуерни и рекламни фирми, компании и организации, които поддържат и обслужват информационни системи.

  

 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.