Начало

45 години
Природо-математическа гимназия
„Васил Друмев"

История


Вече 45 години Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ дава своя изключителен принос в сложния процес за разгръщане на човешкия интелект и пълноценната му творческа реализация. С високото качество на общообразователната подготовка и създадените благоприятни условия за усвояване на природо-математическите науки гимназията се утвърди като едно от най-престижните учебни заведения не само в региона, но и в страната.

прочети още
Богатата история на нашето училище се преплита с тази на две други търновски училища: Държавната девическа гимназия, открита през 1879 г. с пръв директор ректора на Петропавловското духовно училище епископ Климент Браницки, със светско име Васил Друмев, и Втора гимназия, преименувана впоследствие на ЕСПУ „Васил Друмев”.

Историята на Математическата гимназия започва със заповед на Министъра на народната просвета:

Министерство на народната просвета
Заповед №Д-4

На основание т.37от Закона за по-тясна връзка на училището с живота и по-нататъшното развитие на образованието нареждам
oт 1 септември 1971 година да се открие самостоятелна математическа гимназия в град Велико Търново.

София, 27 май 1971 г.
Министър: Стефан Василев


Училището отваря врати за първия си прием – две паралелки в ІХ клас и четири в VІІІ клас с общо 150 ученици, учителски състав от 12 грижливо подбрани преподаватели и пръв директор Никола Високов. Заредени с младежки порив и дръзновение, амбицирани да докажат, че са най-добрите, учителите: Емил Петров и Иван Иванов– математика; Георги Василев– физика; Ангел Цветанов– химия; Недялка Алексиева – биология; Никола Джамбазов и Иванка Декова– български език и литература; Стефка Стефанова– руски език; Живка Дечева– география; Анастасия Тодорова – история и Петко Цапаров– физическа култура, правят така, че скоро гимназията става фактор, с който всички трябва да се съобразяват.

Първоначално Математическа гимназия се помещава в сградата на ОУ „П. Р. Славейков“, след това две години – в сградата на Строителния техникум. В следващите десет години дели класните стаи с Езикова гимназия, а през 1985 г. се осъществява сливането ѝ с ЕСПУ „Васил Друмев“. За няколко години гимназията е преименувана в ОЕСПУ с математическа насоченост „Васил Друмев“, а от 28.03.1988 г. получава името Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“.

След сливането на двете училища директорската щафета от Никола Високов поема за две години Атанас Георгиев. В периода от 1987 г. до 1998 г. директор е Петър Джуров. От есента на 1998 г. до лятото на 2004 г. директор на гимназията е Милка Илиева. После за половин година директор става Стефка Колева. От март на 2005 г. до края на 2013 г. директор на гимназията е Славка Симеонска. От януари 2014 г. до декември 2015 г. директор отново е Милка Илиева. Днес директор е Ангел Гушев.

Първоначално в гимназията се влиза с изпит по математика. Тогава обучението се осъществява в 4 паралелки. С течение на времето се налага и обособяването на паралелки по физика, биология, химия и география.

От 1989 г. в отговор на нарасналите обществени потребности се въвежда разширено изучаване на чужди езици– английски, немски и френски езици като първи и руски, испански, италиански език като втори. През 1997 г. отпада специалността Физика.

За да бъде гимназията в крак с навлизането на човечеството в ерата на новите технологии, през същата година се въвежда профил Информатика. През следва- щите две години се осъществява прием на ученици от пети клас в две паралелки, по-голямата част от които след това стават ученици в гимназията. Випуск 2002 г. завършва с експерименталния профил Мениджмънт.

От учебната 2001/2002 г. се утвърждава приемът на ученици след завършен седми клас- в пет специалности и шест паралелки: Математика с английски език, Математика с немски език, Информатика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, География и икономика. От учебната 2008/2009 г. вместо профил Химия и опазване на околната среда е открит профил Информационни технологии.

В момента в гимназията се учат 747 ученици, обучавани от 56 висококвалифицирани специалисти, които продължават да са свързани с идеите на своя патрон. Тук интелигентните и дръзновени млади хора получават качествена подготовка по математика, информатика, информационни технологии, биология, химия, география и чужди езици. Това е предпоставка за успешната им професионална реализация.

Историята на Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ разказана в снимки можете да откриете тук.

Интервюта


Докоснете се до живата история на гимназията! Преоткрийте Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ през погледа на тези преподаватели! Срещнете вдъхновяващи истории и забавни случки!

Специалности


Днес обучението се осъществява в шест паралелки профил природоматематически и пет специалности: Математика с английски език и Математика с немски език, Информатика, Информационни технологии, Биология и здравно образование и География и икономика. Учениците изучават следните предмети: математика, информатика, информационни технологии, биология и здрамно образование, химия и опазване на оклоната среда, география и икономика, физика и астрономия, български език и литература, чужд език, история, философски цикъл, спорт, музика, изобразително изкуство.

Математика Информатика и информационни технологии Биология и химия География Физика Български език и литература Чужди езици История Философия Спорт Музика Изобразително изкуство